Näring till gräs – Växtnäring i jorden

Published by Robert on

Näring till gräs - Växtnäring i jorden

Näring till gräs är den växtnäring i jorden som en gräsmatta behöver för sin tillväxt. Här i artikeln kan du läsa om de näringsämnen och mätetalen som framkommer i det svar du får från Eurofins på ditt inskickade jordprov. Artikeln hjälper dig  att tolka jordanalysen på så sätt kan du vidta rätt åtgärder för din gräsmatta samt anpassa skötselschemat till gräsmattan.

Utifrån ditt jordprov kan vi anpassa vårt gödslingsprogram GräsmatteBoost till gräsmatta utifrån ditt unika behov. Eller så väljer du att gödsla gräsmattan och kalka gräsmattan själv. Slutligen resulterar det hela i att gräset konkurrera ut ogräset i gräsmattan när den har rätt växtnäring i jorden.

Jag har valt att hålla inlägget kort men om du vill fördjupa dig ytterligare så finns det länkar till fördjupad information längst ned på sidan.

Rätt näring till gräs och växtnäring till jorden med spridare
Anpassat gödslingsprogram med GräsmatteBoost till gräsmattan.

Innehållsförteckning

Makronäringsämnen

Gräset slukar i sig stora mängder av makronäringsämnen. Hit räknas kväve, kalcium, kalium, fosfor, svavel och magnesium. Utöver dessa makronäringsämnen behöver gräset kol, väte, syre och vatten för att kunna överleva och frodas.

Makronäringsämnen är viktig näring till gräset och som kommer med spridning av gräsmattegödsel. För lite växtnäring i jorden leder till att gräset växer dåligt och blir mer känslig för sjukdomar och nattfrost.

Fosfor (P)

Fosfor är viktig för  gräsets energiomsättning och ingår i växternas protein och  arvsmassa. Stora mängder av fosfor är viktig för gräsets goda rotutveckling och frösättning.

Fosforbrist

Svaga gräsplantor och dålig tillväxt. Gräsbladen blir blågröna.

Fosforöverskott

Förhindrar gräsets upptag av kväve och järn vilket leder till bleka gräsblad.

Kalium (K)

Kalium stärker gräsets cellväggar och har betydelse för fotosyntesen samt är viktig för proteiner och stärkelse. Gräset stärks av kalium som också skyddar den mot torka, stress och övervintring.

Kaliumbrist

Känsligare för stress, torka och frost.

Kaliumöverskott

Motståndskraftig vid nattfrost på våren. Bromsar upptaget av magnesium.

Magnesium (Mg)

Magnesium är en atom och kärnan i klorofyllmolekylen som omges av kväveatomer. Klorofyll ger växten dess gröna färg och är viktig för fotosyntesen. Näringsämnet är även viktigt för transport och överföring av energi i växten och för cellväggarnas stödvävnader. 

Kväve, kalium och magnesiumsamverkar och det är viktigt att balansen mellan dessa tre näringsämnen är rätt. 

Magnesiumbrist

Brist på magnesium gör att gräset blir ljusgröna mellan bladnerverna och därefter blir bladet brunaktigt.

Magnesiumöverskott

Ett överskott av magnesium minskar upptag av kalcium och kalium vilket leder till störningar i tillväxten.

Kalcium (Ca)

För att hålla gräset friskt behövs det stora mängder av kalcium. Kalcium ger stabilitet till gräsbladets cellväggar, bidrar till bättre näringsupptag och transport av näringämnen genom celler och vävnader.

Lerjordar binder kalcium bättre än sand- och mullrika jordar som kan vara kalciumfattiga.

Kalciumbrist

Gräset kollapsar eftersom kalcium står för stabiliteten i växten.

Kalciumöverskott

Försvårar upptagningen av fosfor, kalium, järn, mangan och bor.

Kväve (N)

Kvävet är helt essentiellt för gräsplantan och bidrar till fotosyntesen samt  uppbyggnad av proteiner. Gräsets rötter tar upp organiskt kväve ur marken och ger tillväxt ovan jord. 

Kvävebrist

Gräset avstannar i tillväxt och bleknar.

Kväveöverskott

Gräsmattan blir känsligare för sjukdomar.

Svavel (S)

Svavel är viktig för fotosyntesen och är ett grundläggande näringsämne som gräset behöver i stora mängder så att det håller sig friskt. I de flesta gräsmattegödsel ingår svavel som är svagt pH-sänkande.

Svavelbrist

Gräsbladen gulnar och tillväxten avtar.

Svavelöverskott

Ovanligt men äldre gräsblad bleknar.

Mikronäringsämnen

Gräsets viktiga och livsnödvändiga mikronäringsämnen är mangan, järn, koppar och zink. Det behövs bara i små mängder i kontrast till större koncentrationer som är förgiftande för gräsplantan.

Därför är det viktigt att mikronäringsämnena är i balans för att inte försämra tillgängligheten för andra viktiga näringsämnen. En effekt av dålig balans av spårämnen och mineraler försämrar upptaget av annan näring till gräset.

Mangan (Mn)

Mangan är ett spårämne och ingår i växtens enzymsystem och har en viktig funktion i fotosyntesen. Mineralrika jordar innehåller mer mangan men däremot i mullrika jordar är förekomsten lägre. Gräsets rotvolym är avgörande hur mycket mangan gräsväxten kan tillgodogöra sig. Av den orsaken är det bra att tillföra mangan som växtnäring speciellt vid kalla och våta perioder.

Manganbrist

Avtagande tillväxt fläckiga blad, vanligt vid höga pH-värden, sand och mullrika jordar.

Manganöverskott

Hämmar upptaget av järn, magnesium och kalcium.

Koppar (Cu)

Koppar är en del för fotosyntesen och dessutom är viktig i framställningen av proteiner vilket är nödvändigt till gräsets tillväxt.

Kopparbrist

Vid höga pH-vården och gräset bleknar.

Kopparöverskott

Ger järnbrist och bromsar tillväxten.

Zink (Zn)

Zink är en del för fotosyntesen och dessutom är viktig i framställningen av proteiner, stärker immunförsvaret och ämnet upprätthåller balansen mellan tillväxthormoner

Zinkbrist

Dålig växtlighet och tillväxt.

Zinköverskott

Gula toppar.

Olika mätetal

Nedanstående mätetal berättar vilka åtgärder som du behöver vidta för att förbättra jordens kvalitet. Följ riktvärdena för att din gräsmatta ska må bättre.

pH

pH-värdet anger jordens surhetsgrad. Näringsämnen är som bäst tillgänliga för gräsväxten vid pH mellan 6-7. Det är lättare att höja ett pH-värde än att sänka det. Av den anledningen så lönar det sig att inte använda gödsel som har en pH-höjande effekt. 

pH < 6

Kalka gräsmattan

pH > 7

Tillsätt ogödslad torv

T-Värde

T-värdet (engelsk förkortning CEC),  katjonbyteskapacitet, syftar på förmågan att binda positiva joner. Denna förmåga ställs i relation till summan av baskatjonerna Kalium (K), Magnesium (Mg) och Kalcium (Ca).

Ett värde på >25 berättar att jorden är antingen rik på lera och/eller mullrik. En mullrik jord innehåller växtdelar och organiskt material. Mull är kompost som daggmaskar och mikroorganismer brutit ner till ett mullrikt material.

T-värden <5 är en indikation på sandrika och/eller näringsfattiga jordar. Dessa jordar har svårt att hålla kvar näringsämnen i marken som urlakas lätt.

Källa: Jordbruksverket. Läs mer på SLU, Katjonbyteskapacitet och basmättnadsgrad.

T-värde < 5

Gödsla oftare

T-värde > 25

Grattis, du kan gödsla mer sällan!

Basmättnadsgrad

Förhållandet mellan baskatjonerna och katjonbyteskapaciteten kallas
basmättnadsgrad. Är basmättnadsgraden lägre än 70 % (d v s mängden
baskatjoner utgör 70 % av katjonbyteskapaciteten) på en jord med högst
6 % mullhalt, behövs i allmänhet kalkning, men kraven för olika jordar
och odlingsinriktningar kan variera. Metoden ger ett kvantitativt mått på
kalkbehovet. Källa: Jordbruksverket.

< 70 %

Kalka

> 70 %

Grattis!

Ledningstal

Ledningstalet (Lt) anger jordens elektriska ledningsförmåga av vattenlösliga salter vilket nämligen är näringsämnen. En lösning med mycket salter leder elektrisk ström bättre vilket innebär att jorden är rik på näring (högt ledningstal). Däremot näringsfattiga jordar har låga värden. Det är bra om ledningstalet ligger mellan 1,5 och 3.

< Lt 1,5

Gödsla mer

> Lt 3

Övergödning är onödigt

Sammanfattning

En gräsmatta kräver mycket syre, vatten och växtnäring i jorden för att kunna växa och hålla sjukdomar borta. För mycket eller för litet av något växtnäringämne skapar obalans och hämmar tillväxten. Den obalansen är svår att förutsäga om du inte kan avläsa din gräsmatta eller tar ett jordprov. Av den anledningen är det säkrast att skicka in ett jordprov för analys för att på sätt få rätt mängd näring till gräset.

Med färsk information om din gräsmattas kondition och jordens näringsinnehåll så är det enklare för dig att lägga upp en handlingsplan för åtgärder, fortsatt underhåll och vilken typ av renovering av gräsmattan behöver.

Rätt gräsmattevård resulterar till tätare, frodigare och motståndskraftigare gräsmatta som också bidrar till att du blir av med ogräset. Kom igång med rätt åtgärd för din gräsmatta och följ vårt skötselschema till gräsmattan.

Läsvärda faktakällor

Visst var denna sida Fantastiskt

Det är min förhoppning att du gillade artikeln och att den blir till hjälp för dig i din renovering av din gräsmatta. Jag har lagt ned väldigt mycket tid på research, utveckling och för att skriva denna artikel. Det är därför jag ber dig om en liten gentjänst som ett tack för min artikel genom att dela denna sida på sociala medier. Klicka på någon av symbolerna här nedan för att dela innehållet med dina vänner.

Stort tack på förhand för att du delar!

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster än så länge! Snälla var den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du tyckte att det här inlägget var användbart...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra det här inlägget!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?


Robert

Robert är ägare och grundare av TrädgårdSmart i Sverige. Du finner mig och min familj i Bälinge som är en förort till Uppsala. Här bor vi en villa med en trädgård på ca 400 kvm, och här har vi en robotgräsklippare som sköter gräsklippningen. Gräsmattan gödslas 4 gånger per år och jag försöker stödså den lika ofta med nytt gräs. Det för att ständigt föryngra gräsmattan, och det har lett till en tät och fin gräsmatta fri från ogräs.